ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ซึ่งต่อไปนี้ จะเรียกว่า “บริษัท” เป็นเจ้าของและผู้ดูแลจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศนี้ การเข้าระบบข้อมูลผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์โดยทางเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นของบริษัท ถือว่าผู้ใช้บริการยอมรับและผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการของบริษัท
คำจำกัดความ
ผู้ใช้บริการ หมายถึง ผู้ลงทะเบียนเข้าใช้บริการระบบข้อมูลสารสนเทศของบริษัทตามวิธีที่บริษัทกำหนด
บริการ      หมายถึง การอำนวยความสะดวกด้านข้อมูล และ/หรือการทำธุรกรรม หรือการดำเนินการใดๆ ผ่านระบบข้อมูลสารเทศของบริษัท
การใช้บริการ
ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับการใช้บริการ และถือว่าการลงทะเบียนเข้าใช้งานด้วยรหัสประจำตัว ( Username ) และ/หรือรหัสผ่าน ( Password ) ของผู้ใช้บริการ เป็นการแสดงตนของผู้ใช้บริการด้วยตนเอง
การทำธุรกรรมหรือการดำเนินการใดๆ ผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศของบริษัทด้วยรหัสประจำตัว ( Username ) และ/หรือรหัสผ่าน ( Password ) ของผู้ใช้บริการ บริษัทถือว่าเป็นการกระทำด้วยตนเอง โดยผู้ใช้บริการมีหน้าที่ต้องเก็บรักษารหัสประจำตัว ( Username ) และรหัสผ่าน ( Password ) ไว้เป็นความลับเฉพาะตัว และไม่เปิดเผยให้แก่บุคคลใดทราบ ทั้งนี้ หากเกิดความเสียหายหรือการละเมิดซึ่งสิทธิโดยการกระทำผ่านรหัสประจำตัว (Username ) และ/หรือรหัสผ่าน ( Password ) ของผู้ใช้บริการ ให้ถือว่าเป็นการกระทำของผู้ใช้บริการ
ผู้ใช้บริการตกลงยินยอมให้บริษัทใช้ข้อมูลที่ได้รับจากการใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศของบริษัท เพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หรือติดต่อกับผู้ใช้บริการ ซึ่งบริษัทจะดำเนินการคุ้มครองข้อมูลดังกล่าวให้เป็นไปตามมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ทรัพย์สินทางปัญญา
ข้อมูลและรายละเอียดใดๆ บนระบบข้อมูลสารสนเทศของบริษัท จัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์ในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการเท่านั้น ห้ามมิให้ทำการคัดลอก ดัดแปลง ทำซ้ำ เผยแพร่ หรือนำไปใช้ เพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่นอกเหนือจากการใช้บริการ ข้อมูลและรายละเอียดที่ปรากฏอยู่บนระบบข้อมูลสารสนเทศของบริษัทเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท
ข้อจำกัดการใช้บริการ
บริษัทจัดเตรียมและนำเสนอข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ บนระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อประโยชน์ของผู้ใช้บริการ เท่านั้น บริษัทไม่อาจรับผิดชอบสำหรับความเสียหายและ/หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม รวมถึงความผิดพลาด การละเว้น การหยุดชะงัก ความบกพร่อง ความไม่สมบูรณ์ หรือความเสียหายจากระบบข้อมูลสารสนเทศของบริษัท และ/หรือไวรัสคอมพิวเตอร์ อันเนื่องมาจากการใช้บริการ ไม่ว่าจะได้มีการแจ้งให้ผู้ใช้บริการรับทราบหรือไม่ก็ตาม
อื่นๆ
เพื่อประโยชน์ในการให้บริการ บริษัทอาจเปลี่ยนแปลง แก้ไข ปรับปรุงข้อมูลได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ บริษัทไม่อาจรับประกันความสมบูรณ์ พอเพียง หรือถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลเป็นการเฉพาะได้
การใช้บริการระบบข้อมูลสารสนเทศของบริษัท การตีความหรือการบังคับตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย
หมายเหตุ : หากผู้ใช้บริการไม่ประสงค์ให้บริษัทใช้ข้อมูลที่ได้รับจากการใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศนี้ เพื่อรับข้อมูลข่าวสารและ/หรือบริการอื่นของบริษัท โปรดแจ้ง Call Center 02-777-8888